Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Multilease B.V. (hierna: “Multilease”) besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Multilease zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Multilease en aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Multilease en aan haar gelieerde werkmaatschappijen worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Multilease en aan haar gelieerde werkmaatschappijen controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie.
Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Multilease en aan haar gelieerde werkmaatschappijen (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Multilease, dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Multilease deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

E-mail

De inhoud van e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als je een e-mailbericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij je de afzender te informeren en het bericht te verwijderen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor jou bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan het bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Multilease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Wijzigingen

Multilease behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld.

Multilease B.V.
KvK 28022284
BTW NL001540300B01

Multilease is lid van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen